سینی مزه ۲۵ عددی فینگر فود تارت الویه

سینی مزه ۲۵ عددی فینگر فود تارت الویه

24,000 تومان

تارت اولیه، محصول سرزمین فینگر فود

۱۵ درصد تخفیف 

سینی 25 عددی تارت اولیه، محصول سرزمین فینگر فود

15 درصد تخفیف